ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИЈЕ „УРЕДИМО ЗАЈЕДНО"

          ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИЈЕ „УРЕДИМО ЗАЈЕДНО“

Закључен између:

 • ЈКП „Зеленило-Београд“ из Београда, улица Мали Калемегдан број 8, (у даљем тексту: Зеленило), које заступа Генерални директор Слободан Станојевић, са једне стране и
 • Скупштина станара стaмбeнoг oбjeктa из улицe _________________________ (у даљем тексту: Корисник), коју заступа председник Скупштине станара ____________________________

Члан 1.

            Овим Протоколом Зеленило и Корисник успостављају сарадњу на реализацији акције „Уредимо заједно“ која је од заједничког интереса, а са заједничким циљем подизања квалитета зелених површина у граду Београду, обезбеђивања хуманијих и здравијих услова живљења и доприноса лепшем изгледу сопствене околине.

Члан 2.

            Сарадња ће се одвијати кроз:

 • акцију „Уредимо заједно“ која има за циљ подизање еколошке свести грађана о значају заштите и унапређењу зелених површина
 • укључивање грађана у савремене токове хортикултуре, продизању зелених површина и одржавање истих
 • укључивање Корисника у уређење и одржавање површина око његовог стамбеног објеката да тиме своје животно окружење учине још квалитетнијим и лепшим за живот

Члан 3.

            Зеленило се обавезује да :

 • утврди да ли је предложена локација у Програму редовног одржавања,
 • поштујући жеље и предлоге, разрађује оптималну варијанту унапређења стања зеленила у складу са струком и тереном, а користећи биљни и остали материјал из редовног програма,
 • изводи стручно и одговорно испланиране радове,
 • даје савете и стручне препоруке корисницима површина који ту живе како да уређено најбоље одржавају,
 • ако дође до оштећења или пропадања материјала и поред труда корисника извршиће се замена истог,
 • наставиће се одржавање на тим површинама, са динамиком за категорију терена у складу са усвојеним Планом и Програмом за текућу годину,
 • вршити стручни мониторинг и ценити понашање корисника, а у складу са оценом сарадња ће се наставити и проширити или прекинути.

Члан 4.

            Корисник се обавезује да ће након завршетка планираних радова на унапређењу стања зелене површине наставити да се о њој стара са пажњом доброг домаћина, а по саветима и упутствима стручних лица из ЈКП „Зеленило-Београд“, у интересу што бољег одржавања стања зеленила у непосредном животном окружењу подносиоца иницијативе-пријаве за акцију.

      ЗА  КОРИСНИКА                                                      ЗА JКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

Председник Скупштине станара                                             Гeнeрaлни директор

           

__________________                                                         _______________________

                                                                                                 Слободан Станојевић

           

           

           

© ЈКП Зеленило-Београд