Обавештење: Уклањање три сува стабла у улици Мике Аласа

ЈКП „Зеленило-Београд“ ће сутра (15.07.2021. год.) извршити уклањање три сува стабла са локације Миле Аласа 26-28 и то стабло липе, јавора и ораха.

Ови радови се изводе у оквиру спровођења мера неге на стаблима који су предвиђени Програмом редовног одржавања зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд“.

Стабла се уклањају јер су сува са видљивим фитопатолошким и ентомолошким оштећењима и као таква  представљају ризик по пролазнике и околину, посебно имајући у виду да се налазе у близини стамбених зграда.

На месту посечених стабала, у периоду мировања вегетације биће посађена нова.

Интервенција се врши у складу са чланом 15., Одлуке о уређењу и одржавању паркова зелених и рекреационих површина (Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15 , 35/15 , 19/17 , 26/19)  по којој је Предузеће дужно да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке, према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују редовне мере неге.

© ЈКП Зеленило-Београд