Ново лице Пионирског парка

Градоначелник Београда Синиша Мали и генерални директор ЈКП „Зеленило-Београд“ Слободан Станојевић обишли су данас завршене радове на реконструкцији Пионирског парка.

ЈКП „Зеленило Београд“ је завршило радове на реконструкцији некадашње Дворске баште, једном од омиљених паркова Београђана и посетилаца главног града.

Пионирски парк је био једини централни градски парк који није реконструисан последњих година. Сада га красе обновљене стазе, ново игралиште, декоративна расвета и савремени садржаји.

– Овај пaрк je 162. зeлeнa oaзa кojу je „Зeлeнилo” уредилo, тo je сликa и приликa нoвoг и лeпшeг Бeoгрaдa и зaтo сe бoримo зa свaку зeлeну пoвршину, пaрк, урбaни џeп – рeкao je градоначелник Београда, Синиша Maли зa Taнјуг.

Кaкo je истакао, урeђивaњe зeлeних пoвршинa вaжнo je кaкo би грaђaни Бeoгрaдa мoгли лeпшe дa прoвoдe свoje слoбoднo врeмe, кao и дa гoсти прeстoницe имajу штa дa видe – нeштo нoвo и лeпшe у грaду, што je стрaтeгиja oд кoje се нeћe oдустaти.

Пешачке стазе у парку комплетно су обновљене. Трасе стаза су задржане, а ширине пешачких стаза прилагођене су потребама корисника.

Ободне стазе, као и дијагонална стаза од улаза у парк из правца Трга Николе Пашића ка Андрићевом венцу израђене су од противклизних, гранитних плоча ( 2.702m2).  Уз стазе од камених плоча постављена је ивична трака од гранита (2.223m2). Унутрашње стазе парка направљене су од стабилисане земље са завршним слојем од каменог агрегата (2.137 m2).

У оквиру радова на санацији извршена је и изградња дечјег игралишта, на месту на коме се налазило старо игралиште. Ново игралиште је нешто веће површине због постављања већег броја реквизита за игру деце.

Уграђено је укупно 12 савремених реквизита за игру деце. Дечји реквизити су постављени на подлози од ливене гуме црвене боје (380m2).

Обновљена је жардињера на углу улице Кнезa Милоша и Андрићевог венца, као и фонтана и чесма које се налазе у парку.

У парку је постављен самочистећи јавни тоалет, а посетиоцима је обезбеђен и приступ интернету постављањем wi-fi уређаја. Потпуно је обновљена и расвета на простору читавог парка, и уведена је декоративна расвета која ће осветљавати стабла у парку .

Постављен је нов пратећи парковски мобилијар ( 29 ђубријера, 10 доги пот канти, инфо-табле и сл.) и 73 нове клупе.

Вегетација је обновљена садњом 30 нових стабала средњих и високих лишћара. Стабла су засађена и уз паркинг ка згради Председништва. Избор врста дрвећа усклађен је са постојећом вегетацијом, а део садница чине и нове врсте због увођења занимљивог колорита и текстуре у парковски пејзаж.

На зеленим површинама формирани су нови зелени засади декоративног шибља и обновљен је травњак, постављањем травног бусена (17.356м2). На свим зеленим површинама постављен је аутоматски заливни систем, како би се обезбедио правилан раст и развој биљака.

Укупна површина на којој су изведени радови износи 24. 2323 м².

Градоначелник Београда Синиша Мали пoзвao је свe грaђaнe и њихoвe гoстe дa тoкoм нoвoгoдишњих прaзникa дoђу и видe кaкo сaдa изглeдa Пиoнирски пaрк. 

– Oвaj пaрк je нa пoнoс свимa нaмa и прeдстaвљa симбoл и пoлитику oнoгa зa штa смo сe бoрили у прeтхoднe три и пo гoдинe – рeкao je Maли.

……………………………………………………………………………………………………………

Почетак развоја простора који данас обухвата Пионирски парк са околином, везује се за 1842. годину После Другог светског рата, 1945. године уклоњен је високи камени зид који је затварао дворску башту и тако је постала јединствени зелени градски простор назван Пионирски парк,. Тако је остварен урбанистичко-архитектонски склоп истакнуте естетске и амбијенталне вредности, који се одржао до данас.

Важност положаја Пионирског парка и читавог околног простора, у савременој структури града, дефинисана је постојећим правцима главних градских саобраћајних токова којима је окружен и ограничен: Булевар краља Александра – са североисточне стране, Улица кнеза Милоша – са југоисточне стране и Улица краља Милана са југозападне стране. Парк са широм околином заузима важно место урбаног ткива Београда и заједно са дворским здањима представља културно-историјско наслеђе које сведочи о догађајима посебно битним за развој државе и града током прошлих векова.

© ЈКП Зеленило-Београд