Када ће бити покошена зелена површина?

Одржавање травњака је најобимнији посао у нашој делатности, Пре свега, због чињенице да се ради о живом организму које непрекидно и изнова расте и директно зависи од временских прилика. Површине које су сврстане у прву категорију, а то су најзначајнији паркови и партери, косе се од десет па чак до двадесет осам пута. Парковске површине ширег центра града, сврстане су у другу и трећу категорију, а кошење ових површина предвиђено је од седам до девет пута. Скверови и зеленило дуж саобраћајница, које припадају четвртој категорији косе се седам пута годишње. Површине које припадају стамбеним насељима сврстане су у пету, док делимично уређене површине припадају шестој категорији. Ове површине косе се у зависности од потреба (пет до десет пута годишње).

Уколико је површина, за коју се интересујете, обухваћена Програмом редовног одржавања јавних зелених површина ЈКП "Зеленило-Београд" биће покошена у складу са динамиком послова на одржавању. Динамика је утврђена Програмом одржавања зелених површина који доноси Секретаријат за комуналне и стамбене послове града Београда, а усваја га Скупштина града Београда.

Када ће бити очишћена зелена површина у стамбеном насељу?

Површине у стамбеним насељима - међублоковске зелене површине, одржавају се према предвиђеној динамици радова за 5.категорију одржавања јавних зелених површина, којом су обухваћена сва стамбена насеља у граду Београду. Динамика предвиђа да се чишћење ових површина врше једном недељно. Чишћење подразумева уклањање ситног отпада са површина и пражњење ђубријера. У систему одржавања „Зеленила Београд“ су  зелене површине, дечија игралишта и стазе које су у функцији зелених површина. Паркинзи, путне комуникације, прилазне и улазне стазе у зграде, нису предмет одржавања ЈКП ''Зеленило-Београд''

Када ће бити пограбуљано лишће на зеленим површинама?

Све површине у стамбеним насељима се грабуљају један пут у току сезоне (у периоду од октобра до марта месеца). Уколико је предметна површина обухваћена Програмом одржавања зелених површина ЈКП "Зеленило-Београд" биће пограбуљана у складу са динамиком послова на одржавању. Динамика је утврђена Програмом одржавања зелених површина који доноси Секретаријат за комуналне и стамбене послове града Београда, а усваја га Скупштина града Београда.

Каква је процедура приликом сече стабала?

Уколико желите да се стабло, које се налази на јавној зеленој површини, из оправданих разлога посече, у писменој форми образложите Ваш захтев и предајте га Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Улица Краљице Марије бр.1. Захтев се прослеђује на разматрање надлежној Комисији Секретаријата за комунално стамбене послове града Београда. На основу стручног мишљења, тј. записника Комисије, Секретаријат издаје Решење за сечу или интервенцију на стаблима.

Ако се стабло налази на јавној зеленој површини која је у оквиру Редовног Програма одржавања, наведене радове ће по добијеном решењу, извршити ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд у време мировања вегетације.

Какав је поступак уколико желим да „Зеленило“ изврши радове на сечи стабла на поседу чији сам корисник/власник?

У случају да се стабло налази на површини која је у приватном поседу, дворишту стамбене зграде или на другој површини специјалне намене, трошкове интервенције на стаблу сноси власник, односно Скупштина станара зграде или други корисник предметне површине.

Уколико желите да радове изврши ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд можете се обратити захтевом за издавање понуде на адресу:

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд ,

Сектор за одржавање зелених површина,

Ул. Мали Калемегдан бр. 8.

Или на и-мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Каква је процедура за надокнаду штете причињене приликом пада дрвета или грана са јавних зелених површина које одржава ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд ?

Уколико дође до пада стабла или грана, са јавне зелене површине, услед јаких удара ветра, снеголома и сличних временских непогода и том приликом дође до материјалне штете или телесних повреда, неопходно је да грађани позову ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Записник о штети доноси лично оштећени, предаје га Комисији за процену штете, чије је седиште на адреси Улица Рајкова бр. 15, Нови Београд, где оштећени подноси Захтев за надокнаду штете у писаној форми. Комисија за процену штете попуњава образац Пријава штете из основа осигурања од одговорности и оштећени се са комплетном документацијом упућује у Акционарско друштво за осигурање, које у најкраћем року, надокнађује штету.

Надокнада штете се врши само у случајевима у којима је узрок штете стабло за које је на основу редовног Програма одржавања надлежно ЈКП „Зеленило Београд“, Београд.

Да ли надлежни у ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд могу да дају информацију када ће се обновити дечији реквизити, клупе, степеништа, пешачке стазе?

Потребно је да се обратите писменим захтевом за санацију степеништа, стаза или обнову игралишта Центру за информисање или Сектору за одржавање ЗП ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд . Захтев можете послати електронским путем - мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу: ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , Сектор за одржавање зелених површина, Ул. Мали Калемегдан бр. 8.

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд  ће након обраде података стручних служби „Зеленила“, иницијативу за санацију проследити ресорном Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, који одобрава средства за пројекте ове врсте, на даље разматрање.

Да ли су надлежни у ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд у могућности да на одређеној локацији поставе заштитну ограду?

Потребно је да се обратите писменим захтевом за ограђивање игралишта Центру за информисање или Сектору за одржавање ЗП ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд . Захтев можете послати електронским путем - мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу:ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , Сектор за одржавање зелених површина, Ул. Мали Калемегдан бр. 8.

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд  ће након обраде података стручних служби „Зеленила“, иницијативу проследити ресорном Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, који одобрава средства за пројекте ове врсте, на даље разматрање.

Да ли су надлежни у ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд у могућности да нам дају информацију када ће бити уређена зелена површина?

Зелена површина се уређује уколико за то постоји потреба, а према редовном програму ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд .

Да ли надлежни из ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд могу да нам направе понуду за озелењавање зелених површина које нису у надлежностиЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , а које се односе на двориштне установе и предузећа?

У овом случају потребно је да се обратите Сектору за комерцијалне послове, ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , Улица Рајкова бр. 15, Нови Београд, који ће вам дати све потребне информације.

Да ли надлежни у ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд могу да преузму одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица, које настају контактом стабала са електричним водовима?

Потребно да се обратите ЈП"Електродистрибуција Београд", јер у овом случају је неопходан њихов стручан надзор и одлука да ли је потребно да ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд интервенише и преузме одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица

На који начин може да се добије сагласност за коришћење простора на јавним зеленим површинама?

За добијање сагласности, потребно је да се обратите Сектору за одржавање јавних зелених површина, ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд , Ул. Мали Калемегдан бр. 8 а за потребну техничку документацију Бироу за развој и пројектовање ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд ,Улица Рајкова бр. 15, Нови Београд.

Да ли надлежни ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд могу дати информацију која је служба надлежна за разматрање захтева да одређена зелена површина буде предата на одржавање ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд ?

Потребно је обратити се са захтевом Општини на којој се површина налази -Одељењу за комуналне и стамбене послове, како би се испитала могућност да одређена површина буде предата на редовно одржавање предузећу ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд .

© ЈКП Зеленило-Београд