Правни оквир

Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд 

 Правилник о ближем уређивању поступaка јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и посебних услуга

 Одлукa о именовању лица за заштиту података о личности

© ЈКП Зеленило-Београд