Екологија и заштита биља

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд обавља послове на заштити зеленила од различитих болести и инсеката

cmsImage3064

Ови послови подразумевају заштиту од биљних штеточина и болести, сузбијање непожељне вегетације и подземних штеточина, хирушку санацију стабала, праћење фитоснаитарног стања у погонима биљне производње, као и органзовање и спровођење превентивних и репресивних мера борбе у истим, и по захтевима трећих лица.

Посебну бригу се води о природним добрима који су Законом о заштити животне средине стављени под заштиту државе, а то су појединачна стабала, Бајфордова шума, Велико ратно острво, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума.

У складу са Одлуком о јавним зеленим површинама и Законом о заштити биља, ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд почев од 1978. године сачињава посебан Програм заштите зеленила који је саставни део Основног годишњег прогама одржавања.

Програмом су обухваћене све постојеће категорије: паркови, скверови, блоковско зеленило, зеленило саобраћајница и приобаља, улични дрвореди, парк шуме и пошумљени терени, објекти зеленила са посебном наменом и заштиућена природна добра на територији 10 градских општина.

Све ове категорије зеленила имају своје специфичности у погледу свог локалитета и значаја, начина и интензитета одржавања, угрожености од различитих штетних фактора и методама заштите од истих.

cmsImage0d68

Од свих објеката јавног зеленила највише је угрожено тзв. линеарно зеленило што представља травњаке, цветњаке, украсно шибље, живице и дрвореде дуж и на саобраћајницама, нарочито у ужем градском ткиву, и то од бројних штетних фактора и биотичке и абиотичке природе. Од биотичких фактора постоје зообиотички, а то су штетни инсекти, гриње, губари, штетне птице и глодари и фитобиотички: фитопатогене гљивице, бактерије и вируси, паразитске цветнице, лишајеви и разноврсна непожељна коровска вегетација.

Перманентно се остварује сарадња са научним институцијама: Шумарским и Пољопривредним факултетом, Институтом за шумарство и заштиту биља, Заводом за заштиту природе, градским Секретаријатом за комунално стамбене послове, заштиту животне средине и инспекцијске послове.

„Служба за екологију и заштиту“ поседује специјализовану механизацију за заштиту биља и то крупну: атомизери, и ношене тректорске прскалице и ситну механизацију: литарне и пнеуматске леђне прскалице а предстоји комплетирање исте савременим оруђима и прикључцима.

Тенденција је да се више користе биолошко-еколошка средства за заштиту биља, што мање штетна за људе, животиње и животну средину уопште.

© ЈКП Зеленило-Београд