Дрвореди

дрвореди

Улице су најдинамичнији простори у граду.

Да би стабла у дрворедима испуњавала максимум својих еколошких, инжењерско-техничких, естетских и других функција, ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд има одговоран задатак њиховог правовременог и адекватног одржавања.

ЈКП ”Зеленило-Београд”, Београд се стара о 56.513 стабла у дрворедима Београда, у 743 улицe.

Дрвореди се састоје из 50 различитих врста дрвећа и око 28 различитих родова. Најзаступљеније врсте су јавор (Acer), платан (Platanus), дивљи кестен (Aesculus), липа (Tilia), јасен (Fraxinus).

На једно дрворедно стабло долази 20 становника Београда. Највише стабала у дрворедима има на територији општине Нови Београд, а најмање на Раковици, Врачару и Чукарици.

Дрвеће у дрворедима је веома важан ресурс наше заједнице и важан део урбаног пејзажа.

© ЈКП Зеленило-Београд