• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.1.101/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.101/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа
03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
27.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен поново

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.10.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.10.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 10П3 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 1-Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова
Партија 2- Ремонт-поправка делова за преносне механизме
Партија 3- Ремонт-поправка цилиндара
Партија 4- Ремонт-поправка гибња и ковачки радови
Партија 5- Ремонт и сервисирање хладњака,ауспуха и интеркулера
Партија 6- Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 7- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за возила и механизацију

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169417

JН 1.1.115/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ (трактори , даске, мулчери, атомизери)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.115/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ (трактори , даске, мулчери, атомизери)
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
02.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

JН 1.1.1/2017 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Партија 1- Цемент ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2017 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Партија 1- Цемент ринфуз
44111200 – цемент

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
03.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.40/2017 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,ПАРТИЈА 5-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.40/2017 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,ПАРТИЈА 5-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169228

Рок за достављање понуда:
02.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд