• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.3.1/2017– РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ, ИЗРАДЕ И УГРАДЊЕ РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.06.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.3.1/2017– РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ, ИЗРАДЕ И УГРАДЊЕ РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

45000000- грађевински радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.06.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже
03121000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.07.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.07.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 07.06.2017.

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.67 /2017 Делови за уређаје марке "KUBOTA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.67 /2017 Делови за уређаје марке "KUBOTA"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=162136

Рок за достављање понуда:
03.07.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.07.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

JН 1.1.6/2017 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.6/2017 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.06.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
29.06.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.68/2017.– ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

35113400 -заштитна и сигурносна одећа
18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.06.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 21.06.2017.

Остала обавештења

Oдлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.12/2017.– БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ, Партија 3- Луковице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017.– БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ, Партија 3- Луковице
03451200- Луковице цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.06.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд