• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.88/2016 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ПРОИЗВОДИ, Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ПРОИЗВОДИ, Грађевински разни материјал, редни број ЈН 1.1.88/2016
44110000 – грађевински материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=144008

Рок за достављање понуда:
01.11.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.11.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели 1 1 88

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.57/2016 - НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
, редни број ЈН 1.1.57/2016
Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје
Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)
Партија 3-Ножеви и делови за косионе уређаје

Назив и ознака из општег речника набавки: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.10.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.10.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Oдлука о додели уговора П3

Штампа

ЈН 1.1.116/2016 -Опрема за пољопривреду

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000 – Пољопривредне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.117/2016- ПУТАРСКА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ПУТАРСКА ВОЗИЛА, редни број ЈН 1.1.117/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 341000008– Моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.10.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
19.10.2016. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 117 290916

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.115/2016 -Специјално возило са надоградњом -преса

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

341133005– Теренска возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.10.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.10.2016. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 115 230916

Oдлука о додели уговора 1 1 115

Обавештење о закљученом уговору 1 1 115

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

ЈН 1.1.114/2016 - КОМПОСТЕР СИТО

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КОМПОСТЕР СИТО, редни број ЈН 1.1.114/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 1600000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.10.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.10.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 114 290916

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд