• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.60/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације 1 1 60 17

Одлука о додели 1 1 60 17

Обавештење о закљученом уговору 1 1 60 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН број 1.1.1/2017 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 2-Расути материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.1/2017 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 2-Расути материјал

44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158061

Рок за достављање понуда:
15.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

a href="/images/javne-nabavke/2017/04/1.1.1-2017__poziv_za_podnošenje_ponuda.pdf""Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.50/2017- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.11 /2017 ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ,Партија 6-ЛАВАНДА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.11 /2017 ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ,Партија 6-ЛАВАНДА
03121000 – хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157347

 

Рок за достављање понуда:
05.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА,Партија 2- Травно семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА,Партија 2- Травно семе

03120000 – хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157052

Рок за достављање понуда:
03.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.56 /2017 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.56 /2017 Делови за уређаје марке "STIHL"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.04.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
25.04.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд