• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.64/2017 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.64/2017 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 -Ножеви за специјалне уређаје
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.09.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.09.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације ЈН 1.1.64 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.2.57/2017- УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

51314000 услуге инсталирања видео опреме

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.09.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 18.08.2017.

Одлука о додели уговора 1 2 57 17

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.66/2017 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ редни број ЈН 1.1.66/2017
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампа

ЈН 1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 6-Лоптасте хризантемe

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

031211000 – Хортикултурни производи

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 12 П6

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

JН 1.1.103/2017– НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03451100 –Саднице
03411000- четинарско дрво
03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице
031211000 – Хортикултурни производи
03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 


Штампа

ЈН 1.3.10/2017. - НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.10/2017. - НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ у отвореном поступку за јавну набавку радова ради закључења оквирног споразума
45000000- грађевински радови
43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Рок за достављање понуда:
25.08.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
25.08.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом појединачном уговору

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд