• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=138007

Рок за достављање понуда:
04.08.2016. године до 11 час
Јавно отварање понуда:
04.08.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

Штампа

JН 1.1.32/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.32/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 4- Материјал за заливне системе
43323000- опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.07.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.07.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.6/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.6/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.07.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
01.07.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

1 Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.48 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.06.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Штампа

ЈН 1.1.10/2016- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 1- Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама Партија 4-Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 -Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, 031211000 – Хортикултурни производи
Партија 4- Семе за цвеће, 03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.06.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

ПРИЛОГ 4 конкурсне документације

Oдлука о додели 1 1 0 П1

Одлука о додели 1 1 10 П4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.3.3/2016– РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.04.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.3.3/2016– РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА

45315100 – постављање електротехничке инсталације

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.05.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
31.05.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд