• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.55/2015 ХТП 22м - Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
1.ХТП 22м- Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа, ЈН бр. 1.1.55/2015
4300000-грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
15.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Штампа

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 2 - Услуга видео надзора над објектима (са пратећом опремом)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 2- Услуга видео надзора над објектима ( са пратећом опремом)
79714000 – услуге надзора

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

10.12.2015. године до 13 часова

Јавно отварање понуда:

10.12.2015. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 1

Остала обавештења

Одлука о додели

Штампа

ЈН 1.1.95./2015 - РИЗЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.09.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН 1.1.95/2015-РИЗЛА
44911000- мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.10.2015.год. до 11:00
Јавно отварање понуда:
30.10.2015.год у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Штампа

ЈН 1.2.31 /2015- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.2.31 /2015- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 -За реуматолошка обољења - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта
Партија 2 -За јачање имунитета - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта.
Јавна набавка је обликована по партијама.
Партија 1 -За реуматолошка обољења
Партија 2 -За јачање имунитета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.09.2015. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
11.09.2015. године у 13 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН1.1.42./2015-КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1-Хидраулична црева 34913000 разни резервни делови
Партија 2-Лежајеви 44440000 лежајеви
Партија 3- Кардани за прикључне уређаје 34913000 разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.06.2015. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.06.2015. године у 13 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд
Дизајн и програмирање ИП Плус Студио