Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.11/2017 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“ Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2017 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.11.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.11.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ за Партију 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“Партију 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

ПРИЛОГ за Партију 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.11.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.11.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.59 /2017-Делови за специјалне уређаје (биодробилице, мулчери и атомизери)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.11.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.11.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 1 59 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.101/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.101/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа
03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
27.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК
44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.10.2017. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
20.10.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.4 /2017 - ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.4 /2017 - ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ
44171000-плоче(грађевинарство)

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.10.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.10.2017. године у 11 часова и 15 минута.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен поново

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.10.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.10.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
03121000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
06.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2017 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 1-Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова
Партија 2- Ремонт-поправка делова за преносне механизме
Партија 3- Ремонт-поправка цилиндара
Партија 4- Ремонт-поправка гибња и ковачки радови
Партија 5- Ремонт и сервисирање хладњака,ауспуха и интеркулера
Партија 6- Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 7- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за возила и механизацију

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169417

Штампа

JН 1.1.115/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ (трактори , даске, мулчери, атомизери)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.115/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ (трактори , даске, мулчери, атомизери)
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
02.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.1/2017 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Партија 1- Цемент ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2017 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Партија 1- Цемент ринфуз
44111200 – цемент

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.10.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
03.10.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.40/2017 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,ПАРТИЈА 5-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.40/2017 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,ПАРТИЈА 5-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169228

Рок за достављање понуда:
02.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.12/2017 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2017 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА

Партија 1-Сервис грађевинских машина марке „CAT“
Партија 2-Сервис за надоградњу ротопресе
Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне
Партија 4-Сервис за надоградњу миксера
- 98300000 - разне услуге
- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.09.2017. године до 11:00
Јавно отварање понуда:
29.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1

ПРИЛОГ П2

ПРИЛОГ П3

ПРИЛОГ П4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П4

Штампа

JН 1.2.8/2017 – РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 1 -Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.2.8/2017 – РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 1 -Ремонт-поправка надградње хидрауличних платформи
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.09.2017. године до 13:00 часова
Јавно отварање понуда:
26.09.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1.2.8. П1

Одлука о додели уговори

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/2017 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.08.2017 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери
349282210- дрвени стубови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168604

Рок за достављање понуда:
20.09.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
20.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.69/2017- АУТО ЦЕРАДЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

АУТО ЦЕРАДЕ редни број ЈН 1.1.69/2017
39522110 цераде

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.09.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.1.63/2017 ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -Партија 1-Акумулатори, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.63/2017 ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Партија 1-Акумулатори,Партија 2-Филтери
Партија 1 – акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије
Партија 2 – филтери: 34913000- разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.07.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал
44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=166516

Рок за достављање понуда:
22.08.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
22.08.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151569

Рок за достављање понуда:
14.02.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације П2

Измена конкурсне документације 26.01.2017.

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Штампа

ЈН 1.1.61/2016 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ Партија 1 -Зимска радна одећа Партија 2 - Специјална заштитна средства Партија 3- Заштитне рукавице Партија 4- Униформе и заштитна средства

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.12.2016. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
13.12.2016. године у 12 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П3

Измена и допуна конкурсне документације од 30.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1

Одговор 1 1 61 П3

Одговор 1 1 61 П1 од 29.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1 од 01.12.2016.

Измена и допуна кон.док.02.12.2016.

Одговор 1 1 61 П1 05122016

Одговор 1.1.61 П1 од 06.12.2016.

Обавештење о продужетку рока 2 081216 1 1 61 П1П2п3П4

Одговор 1 1 61П1 081216

Одговор 1.1.61 П4 08.12.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П1П2П3 081216

Oдговор 1 1 61 П1 091216

Одлука о додели 1 1 61 П2 050117

Одлука о додели 1 1 61 П3 050117

Одлука о додели 1 1 61 П4 170117

Одлука о додели уговора 1 1 61 П1 190117

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 1 61 П1

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права 1 1 61 П1 16

Одлука о додели 1 1 612 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 П4

 

Штампа

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Партија 1 - Летња радна одећа Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Партија 1 - Летња радна одећа
Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29./2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.1.29/2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 4- Материјал за заливне системе : 43323000 –опрема за наводњавање
Партија 5- Електро материјал: 31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.06.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.06.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 24.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЈН бр. 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14
Партија 1- Делови за теретна возила марке „ МЕРЦЕДЕС“
Партија 2- Делови за теретна возила марке „ ZASTAVA IVECO“ и „ ZASTAVA ZK 101“
Партија 3- Дeлови за теретна возила марке „ KIA“
34330000- резервни делови за теретна возила, доставна возила

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд