Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (48)

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

БИРО И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
30000000 – канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмске подршке

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,
Партија 1-Сезонски расад цвећа x-tray тацнама,03121000-хортикултурни производи
Партија 3-Луковице, 03451200- Луковице цвећа
Партија 4-Семе за цвеће, 03111900 -семење цвећа
Партија 5-Репро материјал за производњу,03121000-хортикултурни производи
Партија 6-Лоптасте хризантемe,03121000-хортикултурни производи

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 12.05.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ-Делова за уређаје марке "HUSQVARNA" редни број ЈН 1.1.31./2014
34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 09.04.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1- Опрема за јавне санитарне објекте: 39300000, разна опрема
Партија 2-Материјал за заливне системе , 43323000 –опрема за наводњавање

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 07.04.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
Партија 1- Резервни делови за грађевинске машине марке „ САТ 428D“–34913000- разни резервни делови
Партија 2- Резервни делови за грађевинске машине марке „BGH 610“-34913000 разни резервни делови

34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 07.04.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

-34913000-разни резервни делови

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 27.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

 ЈН 1.1.9/14 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА- Хумусна земља

14212410 – површински слој земље

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12 и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 13.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ , ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ  34913000- разни резервни делови
Партија 1-Резервни делови за комуналне машине марке „DULEVO“
Партија 2-Делови за путничко возило „ZASTAVA 101“ и „LADA“
Партија 3-Резервни делови за трактор марке „ IMT“ и „ BELARUS“
Партија 4- Резервни делови за трактор марке „ IMR“

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12 и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 12.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: ЈН 1.1.37/14, интерни број ОП 09Д/14 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА

Партија 1- Лежајеви ,44440000 лежајеви

Партија 2- Кардани , 34913000 разни резервни делови

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12 и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 12.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: JН 1.1.36/14, интерни број ОП 08Д/14- НОЖЕВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Партија 1- Ножеви и делови за специјалне уређаје -  34913000  разни резервни делови

Партија 2- Ножеви за биодробилице (SCHILIESING) - 34913000 разни резервни делови

Партија 3-Ножеви за глодач „LAMBORGINI(Fermex) -  34913000 разни резервни делови

Партија 4-Ножеви и делови за ситну механизацију -   34913000 разни резервни делови

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

1.2.32./14 интерни број ОП 04У/14 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Партија 1- Осигурање возила, 66514110- услуге осигурања моторних возила
Партија 2- Осигурање имовине, 66515200- услуге осигурања имовине

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН 1.1.14/2014, интерни број ОП 03Д/2014 – БОЈЕ И ЛАКОВИ

Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво: 44800000 Боје, лакови и смоле
Партија 2-Фарбарско молерски материјал , 24960000 –Разни хемијски производи

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН  1.2.2./2014, интерни број  ОП 02У/2014  РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ  ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

50114000  Услуге поправке и одржавања теретних возила

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2014. године.

  1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр.1.1.20./2014, интерни број ОП 04Д/2014-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ У ЈАВНИМ САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА

     -39831600-Средства за чишћење тоалета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије "бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2014. године , као и на Порталу службених гласила Републике Србије сходно члану 57. Закона о јавним набавкама.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ, Партија 1-Цемент: 44111200 -цемент

                                                      Партија 2-Ризла: 44911000-мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12). Претходно обавештење је објављено на Порталу јавних набавки дана 03.02.2014. године на основу члана 59. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2014. године као и на Порталу службених гласила републике Србије сходно члану 57. Закона о јавним набавкама. . Опис предмета јавне набавке: ЕНЕРГЕНТИ

Партија 1-Мазут: 09135000 Уља за ложење , Партија 2-Моторни бензин: 09132000 Бензин

Партија 3-Нафтни деривати: 09000000 Нафтни деривати, гориво, ел. енергија и др. извори

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 10.01.2014. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Електрична енергија
09310000 електрична енергија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 10.01.2014. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН 1.2.2./2014 – ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ-КАМАТА НА КРЕДИТ
(овердрафт кредит)    - 66113000 Услуге одобравања кредита

Page 1 of 3
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved