Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (42)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

 

Партија 2- Емулзија за чишћење снега

 

44113910 – Материјал за зимску службу на путевима

За предметни поступак Наручилац је донео Одлуке о обустави за Партију 1- Грануле за топљење снега и Партију 3-Со за чишћење снега

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДРВНА ГРАЂА-Резана грађа

03419100 – производи од дрвне грађе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ

14711000 – гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН 1.1.11/2014 - БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-Репро материјал за производњу03121000 -хортикултурни производи

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

УРЕЂАЈИ И МАШИНЕ ЗА ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
42900000 – разни уређаји опште и посебне намене

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
43300000 – грађевинске машине и опрема

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

1.1.47./2014-КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-ТРАКТОРИ СА ПРИКЉУЧЦИМА
16700000-Трактори

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

1.2.46/2014 – РЕМОНТ АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Партија 1- Ремонт корпи квачила и фрикционих делова

Партија 2- Ремонт делова за преносне механизме

Партија 3- Ремонт цилиндра

Партија 4- Ремонт гибња и ковачки радови

Партија 5- Ремонт машинска обрада моторне групе

Партија 6- Ремонт сервисирања хладњака, ауспуха и интеркулера

Партија 7- Ремонт пумпе високог притиска и дизни

Партија 8- Ремонт делова од челика и гуме

 

50114000 услуге поправке и одржавања теретних возила

 

 

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија 1Сајле: 34913000- разни резервни делови

Партија 2 – Каишеви: 34913000- разни резервни делови

Партија 3 – Акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије

Партија 4 – Филтери: 34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

44175000 – Панели

 

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавкеРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Делови за косачицу „HITTNER

34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА-МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ

44316400 -метални производи

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,

Партија 6-Лоптасте хризантемe
03121000-хортикултурни производи

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.2.37/2014- УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ,
Партија 1- Услуга мобилне телефоније:64212000-услуга мобилне телефоније
Партија 2- Услуга интернета:72400000-услуге интернета

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЈН бр. 1.1.29/14,
Партија 1- Делови за теретна возила марке „ МЕРЦЕДЕС“
34330000- резервни делови за теретна возила, доставна возила

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.30/2014 -РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
Партија 1- Резервни делови за грађевинске машине марке „ САТ 428D“

34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.07.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.19./2014, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ-Кетриџи за персоналне штампаче

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Страна 1 од 2
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved