Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (106)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10./2015-МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА

Партија 1-Хумус,24320000-Основне органске хемикалије

Партија 4-Материјал за озелењавање, 03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=117511

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.09.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

ЈН 1.1.94/2015-ГРАЂЕВИНСКИ РАЗНИ МАТЕРИЈАЛ

44110000грађевински материјали

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=116514

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

ЈН бр. 1.2.60/2015 УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета

72400000- услуге интернета

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=114218

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА, Партија 2-Травнo семе,редни број ЈН 1.1.10/2015
 Назив и ознака из општег речника набавки:
031210000-Хортикултурни производи и производи из расадника

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=114119

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

ЈН 1.1.9/2015-ДРВНА ГРАЂА, Партија 3- Дрвени анкери

34928210 – дрвени стубови

 https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113823

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 1.1.100/2015/МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА, Партија 3-Травни бусен

031210000-Хортикултурни производи и производи из расадника

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113717

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Бетон, редни број ЈН 1.1.84/2015

Назив и ознака из општег речника набавки:

44114000 – бетон

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113481

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.2.34/2015 – ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА (трошкови саветовања и друге интелектуалне услуге)
Назив и ознака из општег речника набавки:
80000000 – услуге образовања и стручног оспособљавања

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112750

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 ЈН 1.2.31 /2015- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ

 Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 -За реуматолошка обољења - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта
Партија 2 -За јачање имунитета - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта.

Јавна набавка је обликована по партијама.
Партија 1 -За реуматолошка обољења
Партија 2 -За јачање имунитета

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112674

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.1/2015ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА 09310000 електрична енергија

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112559

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТИ, редни број ЈН 1.1.82/2015

 Назив и ознака из општег речника набавки:
43325000 – Опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112373

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.2/2015- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ, Партија 2-Расути материјал
44110000 –грађевински материјали

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112371

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, редни број ЈН 1.3.10/2015

 Назив и ознака из општег речника набавки:
45400000 – завршни занатски радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112163

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГРАНИТА, редни број ЈН 1.3.15/2015

 Назив и ознака из општег речника набавки:
45000000 – Грађевински радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112162

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ редни број ЈН 1.3.11 /2015
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-грађевински радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=110591

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.93/2015 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
30000000- канцеларијске и рачунарске машине , опрема и залихе осим намештаја и пакета програмских

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109766

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.8/2015-МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 2- Арматурно гвожђе

14711000гвожђе

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109496

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.9/2015- ДРВНА ГРАЂА
Партија 1- Резана грађа : 03419100 –производи од дрвне грађе
Партија 2- Обла грађа- трупци: 03418000 – трупци, облице

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109391

Страна 1 од 5
Copyright © 2015 ЈКП „Зеленило-Београд” . Збрањено свако копирање и дистрибуција садржаја без писмене сагласности власника.