Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (88)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.93/2015 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
30000000- канцеларијске и рачунарске машине , опрема и залихе осим намештаја и пакета програмских

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109766

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.8/2015-МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 2- Арматурно гвожђе

14711000гвожђе

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109496

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.9/2015- ДРВНА ГРАЂА
Партија 1- Резана грађа : 03419100 –производи од дрвне грађе
Партија 2- Обла грађа- трупци: 03418000 – трупци, облице

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109391

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.5/2015- ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ
44171000 – плоче грађевинарство

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=108661

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.8/2015- МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=107087

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.33/2015- Резервни делови за грађевинске машине

Партија 1- Резервни делови за грађевинске машине марке „14 Октобар“

Партија 2- Резервни делови за грађевинске машине марке „CAT“

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105344

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈН 1.1.41/2015 – Ножеви за специјалне уређаје и хортикултурну махaнизацију

Назив и ознака из општег речника набавки:

34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105237

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈН 1.1.38/2015РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

- 34913000-разни резервни делови

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105231

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.45./2015 -ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105137

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.90./2015-ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (безоловни моторни бензин EVRO PREMIUM BMB 95)

09132000 Бензин

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104779

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.37/2015 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Партија 1- Резервни делови за трактор марке „Прима ТТ 830 S“ и трактор AGT 830 са прикључцима 34913000- разни резервни делови
Партија 2- Делови за тракторе тип „RONDO“ са прикључцима
34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104742

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД ШТАМПАНОГ БЕТОНА

 

45000000 – грађевински радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104109

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.28/2015 – УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
90910000 – услуга чишћења

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103828

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.35/2015 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
66510000 – услуге осигурања
Јавна набавка је обликована по партијама :
Партија 1- Осигурање возила, процењена вредност 3.000.000,00 динара без ПДВ
Партија 2- Осигурање имовине, процењена вредност 9.200.000,00 динара без ПДВ
Партија 3- Колективно осигурање запослених, процењена вредност 1.800.0000,00 динара без ПДВ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103535

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.12/2015 - БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ
Партија 1-Сезонски расад цвећа x-tray тацнама,03121000-хортикултурни производи
Партија 2-Руже, 031211000 - Хортикултурни производи
Партија 3-Луковице, 03451200- Луковице цвећа
Партија 4-Семе за цвеће, 03111900 -семење цвећа
Партија 5-Репро материјал за производњу,03121000-хортикултурни производи
Партија 6-Лоптасте хризантемe,03121000-хортикултурни производи

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103345

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.15/2015- БОЈЕ И ЛАКОВИ
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво : 44800000 –боје, лакови и смоле
Партија 2- Фарбарско молерски материја: 24960000 –разни хемијски производи

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103341

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

JН 1.1.27/2015 - ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ
Партија 1- Заштитна хемијска средства за биљни материјал и прихрану - 24451000 - Пестициди
Партија 2- Супстрати за производњу расада -24000000 – Хемијски производи
Партија 3- Синтетичка паста за заштиту биља -39820000 – Органска површинска активна средства

 https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103186

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.6/2015 Транспортне услуге
Партија 1- Превоз радне снаге пловним објектима
Партија 2- Услуга ангажoвања нисконосеће приколице

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Превоз радне снаге пловним објектима, 60600000 – Услуге превоза водним путевима
Партија 2- Услуга ангажoвања нисконосеће приколице, 60000000– Услуге превоза ( изузев превоза отпада)

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103030

Страна 1 од 4
Copyright © 2015 ЈКП „Зеленило-Београд” . Збрањено свако копирање и дистрибуција садржаја без писмене сагласности власника.