Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (76)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈН 1.1.41/2015 – Ножеви за специјалне уређаје и хортикултурну махaнизацију

Назив и ознака из општег речника набавки:

34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105237

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.90./2015-ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (безоловни моторни бензин EVRO PREMIUM BMB 95)

09132000 Бензин

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104779

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.37/2015 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Партија 1- Резервни делови за трактор марке „Прима ТТ 830 S“ и трактор AGT 830 са прикључцима 34913000- разни резервни делови
Партија 2- Делови за тракторе тип „RONDO“ са прикључцима
34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104742

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.35/2015 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
66510000 – услуге осигурања
Јавна набавка је обликована по партијама :
Партија 1- Осигурање возила, процењена вредност 3.000.000,00 динара без ПДВ
Партија 2- Осигурање имовине, процењена вредност 9.200.000,00 динара без ПДВ
Партија 3- Колективно осигурање запослених, процењена вредност 1.800.0000,00 динара без ПДВ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103535

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.15/2015- БОЈЕ И ЛАКОВИ
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво : 44800000 –боје, лакови и смоле
Партија 2- Фарбарско молерски материја: 24960000 –разни хемијски производи

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103341

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

JН 1.1.27/2015 - ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ
Партија 1- Заштитна хемијска средства за биљни материјал и прихрану - 24451000 - Пестициди
Партија 2- Супстрати за производњу расада -24000000 – Хемијски производи
Партија 3- Синтетичка паста за заштиту биља -39820000 – Органска површинска активна средства

 https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103186

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.2.6/2015 Транспортне услуге
Партија 1- Превоз радне снаге пловним објектима
Партија 2- Услуга ангажoвања нисконосеће приколице

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Превоз радне снаге пловним објектима, 60600000 – Услуге превоза водним путевима
Партија 2- Услуга ангажoвања нисконосеће приколице, 60000000– Услуге превоза ( изузев превоза отпада)

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103030

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.70/2015 - ЕНЕРГЕНТИ-ПРИРОДНИ ГАС
09123000 – Природни гас

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102454

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.3/2015- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ
Партија 1- Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија: 44114200 –производи од бетона
Партија 2-Грађевински разни материјал : 44110000 –грађевински материјали
Партија 3- Бетон: 44114000 – бетон

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102288

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.10/2015 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА, Партија 3-Травни бусен
031210000-Хортикултурни производи и производи из расадника

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102275

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.2/2015- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ
Партија 1- Цемент ринфуз: 44111200 –цемент
Партија 3- Ризла: 44911000 – мермер и кречњачки камен за грађевинарство

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102171

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.03.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ-Делова за уређаје марке "HUSQVARNA" редни број ЈН 1.1.35./2015

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=101853

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.70/2014 -Делови за уређаје марке „STIHL“
34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=100015

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.2.40./2014- СЕРВИС ВОЗИЛА ТИП „ОПЕЛ“ И „КАЛОС“
98300000- разне услуге

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=100009

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.51/2014- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА

09310000 – електрична енергијa

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.81./2014- Високи и средњи лишћари
03451100 –Саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.56/2014- МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА-Травно семе
03111000-семење

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.57./2014- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ
-03451100 –Саднице

Страна 1 од 4
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved