Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (47)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН 1.1.77/2014 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОНИТОРА
30200000 – рачунарска опрема и материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

44115210 Водоинсталатерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.48/14 – ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
3411000 – путнички аутомобили

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

 

Партија 2- Емулзија за чишћење снега

 

44113910 – Материјал за зимску службу на путевима

За предметни поступак Наручилац је донео Одлуке о обустави за Партију 1- Грануле за топљење снега и Партију 3-Со за чишћење снега

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

УЉА И МАЗИВА

09211000 – уља за подмазивање и средстава за подмазивање

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 1.1.55/2014-ДРВНА ГРАЂА,

Партија 1-Обла грађа-трупци,

Партија 2-Дрвени анкери


03419100 – производи од дрвене грађе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДРВНА ГРАЂА-Резана грађа

03419100 – производи од дрвне грађе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ

14711000 – гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН 1.1.11/2014 - БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-Репро материјал за производњу03121000 -хортикултурни производи

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

УРЕЂАЈИ И МАШИНЕ ЗА ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
42900000 – разни уређаји опште и посебне намене

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
43300000 – грађевинске машине и опрема

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке: 

1.1.47./2014-КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-ТРАКТОРИ СА ПРИКЉУЧЦИМА
16700000-Трактори

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

1.2.46/2014 – РЕМОНТ АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Партија 1- Ремонт корпи квачила и фрикционих делова

Партија 2- Ремонт делова за преносне механизме

Партија 3- Ремонт цилиндра

Партија 4- Ремонт гибња и ковачки радови

Партија 5- Ремонт машинска обрада моторне групе

Партија 6- Ремонт сервисирања хладњака, ауспуха и интеркулера

Партија 7- Ремонт пумпе високог притиска и дизни

Партија 8- Ремонт делова од челика и гуме

 

50114000 услуге поправке и одржавања теретних возила

 

 

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија 1Сајле: 34913000- разни резервни делови

Партија 2 – Каишеви: 34913000- разни резервни делови

Партија 3 – Акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије

Партија 4 – Филтери: 34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке

ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

44175000 – Панели

 

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавкеРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Делови за косачицу „HITTNER

34913000- разни резервни делови

Предметна јавна набавка  спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.09.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА-МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ

44316400 -метални производи

Страна 1 од 3
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved