Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (97)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 1.1.100/2015/МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА, Партија 3-Травни бусен

031210000-Хортикултурни производи и производи из расадника

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113717

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Бетон, редни број ЈН 1.1.84/2015

Назив и ознака из општег речника набавки:

44114000 – бетон

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113481

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.2.34/2015 – ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА (трошкови саветовања и друге интелектуалне услуге)
Назив и ознака из општег речника набавки:
80000000 – услуге образовања и стручног оспособљавања

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112750

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.1/2015ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА 09310000 електрична енергија

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112559

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.2/2015- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ, Партија 2-Расути материјал
44110000 –грађевински материјали

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112371

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, редни број ЈН 1.3.10/2015

 Назив и ознака из општег речника набавки:
45400000 – завршни занатски радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112163

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГРАНИТА, редни број ЈН 1.3.15/2015

 Назив и ознака из општег речника набавки:
45000000 – Грађевински радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=112162

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ редни број ЈН 1.3.11 /2015
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000-грађевински радови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=110591

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.93/2015 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
30000000- канцеларијске и рачунарске машине , опрема и залихе осим намештаја и пакета програмских

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109766

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.8/2015-МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 2- Арматурно гвожђе

14711000гвожђе

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109496

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.9/2015- ДРВНА ГРАЂА
Партија 1- Резана грађа : 03419100 –производи од дрвне грађе
Партија 2- Обла грађа- трупци: 03418000 – трупци, облице

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109391

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.06.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.5/2015- ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ
44171000 – плоче грађевинарство

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=108661

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.8/2015- МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=107087

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1-Хидраулична црева 34913000 разни резервни делови

Партија 2-Лежајеви 44440000 лежајеви

Партија 3- Кардани за прикључне уређаје 34913000 разни резервни делови

 https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105832

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.33/2015- Резервни делови за грађевинске машине

Партија 1- Резервни делови за грађевинске машине марке „14 Октобар“

Партија 2- Резервни делови за грађевинске машине марке „CAT“

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105344

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈН 1.1.41/2015 – Ножеви за специјалне уређаје и хортикултурну махaнизацију

Назив и ознака из општег речника набавки:

34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105237

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

ЈН 1.1.38/2015РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

- 34913000-разни резервни делови

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105231

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.45./2015 -ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105137

Страна 1 од 5
Copyright © 2015 ЈКП „Зеленило-Београд” . Збрањено свако копирање и дистрибуција садржаја без писмене сагласности власника.