Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак (56)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.02.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.70/2014 -Делови за уређаје марке „STIHL“
34913000-разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=100015

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ПНЕУМАТИЦИ
34350000-гуме за тешка и лака возила

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, редни број ЈН 1.1.73./2014
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.71/2014 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1-Делови за уређаје марке "HONDA"
Партија 2-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и деловима за једноосовинске тракторе
Партија 3-Делови за уређаје марке "IMT BOLJEVAC"
34913000-разни резервни делови

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

1.1.72/2014- ЛЕЖАЈЕВИ
44440000- лежајеви

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН 1.1.77/2014 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОНИТОРА
30200000 – рачунарска опрема и материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр.1.1.66./2014-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ РАДНИКА
-33741100-Средство за чишћење руку

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

44115210 Водоинсталатерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.48/14 – ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
3411000 – путнички аутомобили

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЕНЕРГЕНТИ ЗА ОБЈЕКТЕ И МОТОРНА ВОЗИЛА, редни број ЈН 1.1.75./2014
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Мазут: 09135000 Уља за ложење
Партија 2- Моторни бензин : 09132000 Бензин
Партија 3- Нафтни деривати: 09000000 Нафтни деривати, гориво, ел енергија и др. извори енергије

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.10/2014 – ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1- Дрворедне саднице: 03451100 –саднице

Партија 2-Високи и средњи четинари:03411000 –четинарско дрво

Партија 3- Лишћарско и четинарско шибље: 03121100- живе биљке, луковице, гомољи, корење, резнице

Партија 4–Парковске саднице: 03451100 саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

 

Партија 2- Емулзија за чишћење снега

 

44113910 – Материјал за зимску службу на путевима

За предметни поступак Наручилац је донео Одлуке о обустави за Партију 1- Грануле за топљење снега и Партију 3-Со за чишћење снега

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

УЉА И МАЗИВА

09211000 – уља за подмазивање и средстава за подмазивање

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 1.1.55/2014-ДРВНА ГРАЂА,

Партија 1-Обла грађа-трупци,

Партија 2-Дрвени анкери


03419100 – производи од дрвене грађе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ДРВНА ГРАЂА-Резана грађа

03419100 – производи од дрвне грађе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ

14711000 – гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН 1.1.11/2014 - БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-Репро материјал за производњу03121000 -хортикултурни производи

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.09.2014. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

УРЕЂАЈИ И МАШИНЕ ЗА ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
42900000 – разни уређаји опште и посебне намене

Страна 1 од 3
Copyright © 2014 ЈКП „Зеленило-Београд” . All rights reserved